• Czy wiesz, że sygnalista, to chroniona prawem osoba zgłaszająca nieprawidłowości w firmie?
 • Czy wiesz, że wg unijnej dyrektywy od 17.12.2023 obowiązek dotyczący sygnalistów dotyczy firmy zatrudniających 50 i więcej pracowników?
 • Czy wiesz, że musisz do 17.12.2023 wdrożyć przepisy i procedury dotyczące sygnalistów w swojej firmie?

Napisz lub zadzwoń do nas w sprawie wdrożenia procedur dotyczących sygnalistów

Oferujemy Państwu Procedurę z omówieniem najważniejszych elementów zgodnie
z dyrektywą unijną wraz z załącznikami:

 • Załącznik nr 1​ Wzór zgłoszenia nieprawidłowości
 • Załącznik nr 2​ Potwierdzenie zgłoszenia nieprawidłowości
 • Załącznik nr 3​ Rejestr zgłoszenia nieprawidłowości
 • Załącznik nr 4​ Wzór zarządzenia w sprawie wprowadzenia procedury zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów​ ​
 • Załącznik nr 5​ Raport z postępowania wyjaśniającego po zgłoszeniu naruszenia

Szczegółowe informacje na temat sygnalistów w firmach

Jak wynika z dyrektywy z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, 17 grudnia 2021 r. minął termin na wdrożenie systemów zgłaszania nieprawidłowości.

Przepisom polskiej ustawy, w zakresie obowiązku ustanowienia wewnętrznych kanałów zgłaszania naruszeń, podlegać będą podmioty sektora publicznego i prywatnego zatrudniające co najmniej 50 pracowników. Podmioty działające w sektorze finansowym (m.in. banki, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, fundusze powiernicze, towarzystwa emerytalne, fundusze emerytalne, domy maklerskie, towarzystwa funduszy inwestycyjnych) będą miały obowiązek ustanowienia wewnętrznych kanałów zgłaszania naruszeń niezależnie od tego, czy należą do sektora publicznego, czy prywatnego oraz niezależnie od liczby zatrudnionych pracowników.

Zatrudnienie w podmiocie, w którym nie będzie ustanowionych wewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń, nie wyłączy możliwości zgłoszenia naruszenia prawa. Osoby takie będą mogły dokonać zgłoszenia naruszenia prawa za pośrednictwem zewnętrznych kanałów zgłoszeń lub w drodze ujawnienia publicznego.

Sygnalista definicje

To osoba, która biorąc pod uwagę w szczególności dobro swojego miejsca pracy, a często również dobro ogółu, przekazuje (w pierwszej kolejności swoim przełożonym, a w przypadku braku odpowiedniej reakcji także odpowiednim organom ścigania czy mediom) informacje dotyczące nieprawidłowości, jakie zachodzą w danym zakładzie pracy.

Działanie sygnalistów

Celem sygnalistów jest więc zgłaszanie wszelkiego rodzaju niewłaściwych procedur polegających zarówno na działaniu, jak również na zaniechaniu, które są sprzeczne z obowiązującymi przepisami. Możemy wyróżnić dwie płaszczyzny działania sygnalistów: zgłoszenia wewnętrzne, czyli takie, które dokonywane są w sposób bezpośredni pracodawcy, oraz zgłoszenia zewnętrzne, które dokonywane są organom ścigania bądź mediom.

Status sygnalisty

Status Sygnalisty uzyskuje każdy zgłaszający, chyba że wstępna analiza zgłoszenia, daje podstawy do przyjęcia, iż zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze (domniemanie dobrej wiary). W złej wierze pozostaje zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.

Procedura ochrony sygnalistów

Zgodnie z art. 9 dyrektywy o ochronie sygnalistów wskazane są procedury na potrzeby zgłoszeń wewnętrznych i działań następczych.

M.in. należy uwzględnić w takiej procedurze:

 • kanały przyjmowania zgłoszeń zaprojektowane, ustanowione i obsługiwane w bezpieczny sposób zapewniający ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby trzeciej wymienionej w zgłoszeniu oraz uniemożliwiający uzyskanie do nich dostępu nieupoważnionym członkom personelu;
 • potwierdzenie osobie dokonującej zgłoszenia przyjęcia zgłoszenia w terminie siedmiu dni od jego otrzymania;
 • wyznaczenie bezstronnej osoby lub bezstronnego wydziału właściwych do podejmowania działań następczych w związku ze zgłoszeniami, przy czym może to być ta sama osoba lub ten sam wydział, które przyjmują zgłoszenia, które będą komunikować się z osobą dokonującą zgłoszenia i w stosownych przypadkach zwracać się do osoby dokonującej zgłoszenia o dalsze informacje oraz przekazywać jej informacje zwrotne;
Obowiązkiem podmiotów wskazanych w dyrektywie jest wdrożenie procedury zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów.
 

Napisz lub zadzwoń do nas w sprawie wdrożenia procedur dotyczących sygnalistów

Celem procedury jest utworzenie wewnętrznego narzędzia zwiększającego monitorowanie, wykrywanie i rozwiązywanie sytuacji związanych z wystąpieniem nieprawidłowości rozumianych jako zachowania lub praktyki, które stanowią nadużycia lub wykroczenia w stosunku do przyjętych w podmiocie regulacji oraz obowiązujących przepisów prawa. Celem procedury jest również określenie sposobu ochrony sygnalistów.

Na państwa członkowskie Unii Dyrektywa wprowadza obowiązek ustanowienia sankcji na pracodawców, którzy:

 • utrudniają dokonywanie zgłoszeń,
 • podejmują działania odwetowe wobec osób zgłaszających nieprawidłowości i naruszenia bądź wszczynają postępowania wobec sygnalistów,
 • nie dotrzymują obowiązku zachowania poufności tożsamości sygnalisty.

Masz pytania?

Chcesz umówić się na spotkanie informacyjne?

Zespół naszych specjalistów pozostaje do Twojej dyspozycji i pomoże dopasować zakres wdrożenia do potrzeb Twojej organizacji.