Obowiązki Administratora

 • przestrzeganie zasad przetwarzania danych osobowych,
 • powołanie inspektora ochrony danych osobowych (IOD) (w określonych przypadkach),
 • prowadzenie rejestr czynności przetwarzania,
 • proaktywne podejście administratorów do ochrony danych,
 • przestrzeganie warunków wyrażenia zgody na przetwarzanie danych prywatnych,
 • obowiązek pseudonimizacji danych,
 • prawo do przenoszenia danych do innego usługodawcy,
 • prawo do „bycia zapomnianym”,
 • zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych i prawo osoby, której dane dotyczą, do informacji o naruszeniu ochrony danych (obowiązek notyfikacji),
 • zapewnienie, że obowiązki wykonywane wobec osób, których dane dotyczą, realizowane będą w sposób bardziej transparentny – zasada przejrzystości,
 • podejście oparte na analizie ryzyka – szacowanie ryzyka przetwarzania danych,
 • nowa klauzula informacyjna,
 • powierzenie przetwarzania danych osobowych,
 • opracowywanie kodeksów postępowania w organizacjach zatwierdzanych przez organ nadzorczy,

Zasada Rozliczalności – jest to naczelna zasada RODO, która mówi o tym, że to administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad przetwarzania danych i to on musi umieć wykazać ich przestrzeganie.

Administrator ma wykazać, że przestrzega przepisów Rozporządzenia poprzez:

 1. wdrożenie środków (fizycznych, technicznych, organizacyjnych), które przy przetwarzaniu danych zagwarantują przestrzeganie przepisów o ochronie danych – środki te mają podlegać przeglądom i aktualizacjom – czyli ma obowiązek zabezpieczyć dane pod względem fizycznym, technicznym i organizacyjnym oraz

 2. sporządzenie dokumentacji wskazującej osobom, których dane dotyczą, oraz organom nadzorczym, jakie środki podjęto, aby zapewnić przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych – polityki ochrony danych. Ta reguła oznacza dla administratora obowiązek prowadzenia Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych i instrukcji zarządzania systemami informatycznymi (niezależnie od nazwy tych dokumentów);

Masz pytania?

Chcesz umówić się na spotkanie informacyjne?

Zespół naszych specjalistów pozostaje do Twojej dyspozycji i pomoże dopasować zakres wdrożenia do potrzeb Twojej organizacji.