Audyt procedur przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych oraz realizacji obowiązków wynikających z zapisów aktów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych pozwala każdemu administratorowi danych na weryfikację zgodności działania zgodnie z przepisami prawa. W związku ze specyfiką i złożonością tematu, dzięki współpracy z doświadczonymi, certyfikowanymi audytorami jest możliwość uzyskania szerokiej pomocy gwarantującej bezpieczeństwo i ochronę przed poważnymi konsekwencjami karnymi za brak przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

Audyt obejmuje w szczególności:

  • weryfikację obszarów przetwarzania danych osobowych,
  • określenie wrażliwości przetwarzania danych,
  • weryfikację zastosowanych zabezpieczeń danych,
  • sprawdzenie istniejącej dokumentacji pod kątem prawidłowości jej sporządzenia zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), oraz ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018r. (Dz. U. 2018, poz.1000)
  • weryfikację upoważnień dla osób przetwarzających dane,
  • weryfikację adekwatności wprowadzonych zabezpieczeń fizycznych, organizacyjnych i technicznych wprowadzonych w jednostce w celu zabezpieczenia danych osobowych.

Realizacja audytu polega na:

  • udostępnieniu audytorom wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do weryfikacji
  • umożliwieniu kontaktu z pracownikami przetwarzającymi dane
  • działaniach doradczych audytorów co do sposobów przetwarzania i zabezpieczenia danych
  • osobowych oraz realizacji wszystkich obowiązków wynikających z zapisów aktów prawnych

Masz pytania?

Chcesz umówić się na spotkanie informacyjne?

Zespół naszych specjalistów pozostaje do Twojej dyspozycji i pomoże dopasować zakres wdrożenia do potrzeb Twojej organizacji.