Zapisz się do newslettera
 

Ustawa o ochronie danych osobowych dotyczy każdego przedsiębiorcy!

Przedsiębiorcy są nieświadomi tego, że w Warszawie 14 grudnia 2012 r. zawarto porozumienie pomiędzy Biurem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) a Państwową Inspekcją Pracy (PIP). Należy przypuszczać, że liczba kontroli w firmach znacząco wzrośnie, gdyż obowiązek dostosowania się do ustawy spoczywa na przedsiębiorcach już od 2004 roku. Ponieważ problem ochrony danych jest obecnie traktowany priorytetowo obowiązki kontrolne przejmuje również PIP, który rocznie kontroluje dziesiątki tysięcy firm.

onas_img3 onas_img2

Oto niektóre zapisy porozumienia:

  1. Porozumienie określa zasady współdziałania PIP i GIODO w realizacji ustawowych zadań dla podniesienia skuteczności działań na rzecz przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w stosunkach pracy.
  2. Państwowa Inspekcja Pracy zawiadamia GIODO o stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowościach w zakresie zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych. GIODO informuje Państwową Inspekcję Pracy o wynikach postępowania w sprawie nieprawidłowości określonych w zdaniu pierwszym.

Co mówi ustawa

W myśl USTAWY z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Każdy przedsiębiorca, który przetwarza dane osobowe np. takie jak dane pracowników, dane klientów, dane na fakturze, musi spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania tych danych a w szczególności posiadać odpowiednią politykę bezpieczeństwa i instrukcję zarządzania systemem informacyjnym sporządzoną w formie dokumentacji spełniającej wymagania. Ustawy i Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. Ponadto na przedsiębiorcy ciąży obowiązek mianowania lub pełnienia funkcji Administratora bezpieczeństwa informacji.

Zapisy ustawy:

Art. 36. 1. Ustawy Administrator danych jest obowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Administrator danych prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki, o których mowa w ust. 1.
3. Administrator danych wyznacza administratora bezpieczeństwa informacji, nadzorującego przestrzeganie zasad ochrony, o których mowa w ust. 1, chyba że sam wykonuje te czynności.

Art. 37. Ustawy Do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych.

Zapisy Rozporządzenia:

§ 3. 1. Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. mówi, że na dokumentację, o której mowa w § 1 pkt 1, składa się polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, zwana dalej „instrukcją”.2. Dokumentację, o której mowa w § 1 pkt 1, prowadzi się w formie pisemnej. Dokumentację, o której mowa w § 1 pkt 1, wdraża administrator danych.

Przepisy karne

Ustawodawca przewidział wysokie kary za nieprzestrzeganie zapisów ustawy od 10 000 do nawet 50 000 zł kary, oraz karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

( Art. 52. Kto administrując danymi narusza choćby nieumyślnie obowiązek zabezpieczenia ich przed zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.)


Obecnie jako Ogólnopolskie Centrum Szkoleniowe jesteśmy jedną z niewielu placówek, które dostosowują dokumentację w Państwa firmie do obowiązującej Ustawy o ochronie danych osobowych.

Wartość wdrożenia to tylko 446 zł brutto*.
Normalna cena to 650 zł *cena promocyjna do wyczerpania zapasów

Jeżeli są Państwo zainteresowani prosimy o kontakt oraz podanie danych do fv w celu sporządzenia przesyłki oraz przesłanie jej do Państwa.

W przesyłce otrzymają Państwo:

  • Instrukcje zarządzania systemem informatycznym
  • Polityka bezpieczeństwa + załączniki
  • Skrypt wraz z dokumentacją
  • Płyta cd zawierająca załączniki do druku oraz inne materiały

Pełna treść ustawy: Ustawa do pobrania .pdf
Pełna treść rozporządzenia: Rozporządzenie do pobrania .pdf

Potrzebna pomoc?
Nie czekaj, zadzwoń koniecznie! 505 920 878

Lub napisz do nas:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w powyższym formularzu danych osobowych przez MBM sp. z o.o. sp. k. w celu wyjaśnienia zgłoszonej przeze mnie sprawy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda jest zgodą dobrowolną.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu wysyłania mi ofert marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. ofert specjalnych za pomocą poczty zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda jest zgodą dobrowolną.

Obowiązek informacyjny znajduje się tutaj

Masz pytania? Zadzwoń: 505 920 878